Kontaktet


NEP LOJALITI DOOEL Shkup

rr. Rruga e Kaçanikut nr.56 , 1000 Shkup

Kontakt telefon: ++389(0)2 2656-737, lokal 227

E-mail: info@happycard.mk